Info
Den Haag | Gepubliceerd op: 25 april 2013
Pitch
Hervorming langdurige zorg: Anders, Beter en Betaalbaar http://pr.co/p/000yba
Samenvatting
Staatssecretaris Martin van Rijn informeert op 25 april 2013 de Tweede Kamer over een verantwoorde hervorming van de langdurige ondersteuning en zorg. Deze uitwerking is gebaseerd op een nieuwe toekomstvisie. Het doel van het kabinet is om voor mensen met lichamelijke, verstandelijke of psychische beperkingen een waardevolle toekomst te bieden.
Details

Staatssecretaris Martin van Rijn informeert op 25 april 2013 de Tweede Kamer over een verantwoorde hervorming van de langdurige ondersteuning en zorg. Deze uitwerking is gebaseerd op een nieuwe toekomstvisie. Het doel van het kabinet is om voor mensen met lichamelijke, verstandelijke of psychische beperkingen een waardevolle toekomst te bieden. Om dit voor elkaar te krijgen, moeten kwaliteit, houdbaarheid en meer zorg voor elkaar hand in hand gaan. Op dit moment maken 800.000 mensen gebruik van langdurige zorg. En 2,6 miljoen mantelzorgers zetten zich in voor hun kwetsbare naasten.

Van Rijn: “Deze brief is het beginpunt van een verantwoorde hervorming van de langdurige zorg en niet het eindpunt.”

Betere kwaliteit van ondersteuning en zorg

De hervormingen zijn nodig omdat de eisen die aan de organisatie van de langdurige zorg zijn gesteld, veranderen. Mensen willen zo lang mogelijk zelfstandig thuis kunnen wonen en niet eenzaam zijn. In de visie van de staatssecretaris zal er vaker een beroep worden gedaan op het eigen sociale netwerk van mensen. Indien nodig zijn thuiszorgvoorzieningen via de gemeente beschikbaar. En als het thuis wonen niet meer haalbaar is, dan moet er goede zorg in een instelling zijn waar oog is voor het individu en de kwaliteit van leven.

Houdbaar en betaalbaar

Hervormingen in de langdurige zorg zijn noodzakelijk, omdat bij de huidige uitgavengroei het stelsel financieel onhoudbaar is. De AWBZ heeft een sterke groei van de uitgaven gekend van €275 miljoen bij aanvang naar € 25,1 miljard in 2011. De groei van de AWBZ kosten is drie keer zo hoog als bruto nationaal product. Door de maatregelen van het kabinet wordt de groei afgevlakt in de periode 2014-2017 en blijft de langdurige ondersteuning en zorg beter houdbaar voor toekomstige generaties. Conform het Regeerakkoord leidt de hervorming tot structureel minder uitgaven ter grootte van €3,5 miljard.

Meer voor elkaar zorgen

De hervorming van de langdurige zorg kan niet los worden gezien van de wijze waarop mensen in Nederland samen leven. Niet terug naar de tijd dat participatie afhankelijk was van liefdadigheid, maar ook niet naar een samenleving, waarin het tegengaan van eenzaamheid afhankelijk is van betaalde en verzekerde zorg.

Dialoog met partijen

Het kabinet is zich ervan bewust dat een hervorming van de langdurige ondersteuning en zorg op een zo groot mogelijk draagvlak moet steunen. Om die reden is er bij de uitwerking van het Regeerakkoord intensief gesproken met cliëntenorganisaties, zorgaanbieders, zorgverzekeraars, gemeenten, werkgevers en werknemers, deskundigen en politieke partijen. Deze dialoog heeft geleid tot maatregelen voor een verantwoorde hervorming van de langdurige ondersteuning en zorg. Met werkgevers en werknemers (uitgezonderd Abvakabo) zijn zorgafspraken gemaakt. Het overleg met de partijen zal in de toekomst worden voortgezet.

Citaten
"Verantwoord hervormen van de langdurige zorg moet verantwoord zijn voor de mensen die zorg ontvangen en voor medewerkers die zorg en ondersteuning bieden."

— Staatssecretaris van Rijn (VWS)